Arkiv | februari, 2010

filmklipp: Irene Molina om rasismen på bostadsmarknaden

28 Feb

För att fler ska få ta del av intressanta föreläsningar och seminarier som berör Feministiskt initiativs politik så har vi börjat filma och lägga upp videoklipp här på bloggen! Först ut är Irene Molinas föreläsning om rasismen på bostadsmarknaden:

Irene Molina forskar om staden och maktmekanismer som rasism, sexism och klassförtryck som begränsar människornas rätt till det urbana rummet. Hon var tillsammans med Paulina de los Reyes och Diana Mulinari en av de som introducerade begreppet intersektionalitet i Sverige. Hon är även en av grundarna av föreningen Antirasistiska akademin, ArA. Filminspelningen är från SIOS kvinnokommittés seminarieserie med fokus på kvinnor, rasism och intolerans. För mer info om kommande SIOS-seminarier: läs vårt tidigare inlägg.

Förslag till valmanifest för storstockholm

23 Feb

Ett förslag till valplattform för Storstockholm har tagits fram. Motionen är inlämnad, och Fi region stockholms styrelse kommer behandla den och övriga motioner till den 28 februari, beslut kommer tas på lokala valkonferensen 6 mars. Den är gratis och öppen för alla medlemar som är folkbokförda i Storstockholm.

Förslaget på valplattform är skrivet av Jonas Göthner, Sissela Nordling Blanco, Anette Ahmed Lebbad, Roya Hakimnia och Kristin Tran och det ser ut såhär:

Fler jobb och arbetstidsförkortning i den offentliga sektorn

Produktion och arbete ska vara till för människor – för att möjliggöra, underlätta och stimulera våra liv, inte slita ut och förstöra oss. Kvinnor inom vård och omsorg sliter idag ofta ut sig fysiskt och psykiskt, och har begränsad fritid och utrymme för att delta i politik och beslut som rör fördelningen av samhällets resurser. För att motverka detta krävs trygga anställningar, arbetstidsförkortning och tillgång till jobb, full sysselsättning är målet. Mer jobb i den kostnadseffektiva välfärden gynnar samhället och lyfter oss ur krisen. Det är dags att prioritera välfärden.

Anställ 40 000 fler inom offentliga sektorn i Stockholms läns landsting.
Heltid och trygga anställningsformer ska vara en rättighet. Bemanningsföretag ska motverkas.
Höj lönen inom lågavlönade jobb i offentliga sektorn och motverka lönediskrimineringen.
Förkorta arbetsdagen till 6 timmar med bibehållen lön.

Ett Stockholm län fritt från diskriminering!

Vår feministiska analys grundar sig i övertygelsen om demokratiska principer och alla människors lika värde. Vår vision är en värld fri från diskriminering. Att inkludera andra maktordningar baserade på etnicitet, religion, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, funktionshinder och klass och att se hur de samverkar med könsmaktsordningen är grunden i Fi:s politik.

Alla lärare ska utbildas i genus, hbt, antirasism och funktionalitet.
Diskrimineringen på arbetsplatser och vid rekrytering måste motverkas. Mer riktade resurser krävs och diskrimineringen måste synliggöras och motverkas genom rekryteringsrutiner, tydliga handlingsplaner och positiv särbehandling.
Romers rättigheter och tillgång till välfärden måste stärkas. Det krävs utbildning för att öka kunskapen om romers situation.
Resurserna till asylsökande måste höjas för att ge en bra start i Stockholm. Resurserna ska fördelas rättvist mellan kvinnor och män.
Asylsökande ska erbjudas utbildning om sina rättigheter och svensk diskrimineringslagstiftning inom SFI så de kan stärkas och få verktyg att bemöta rasism och övertramp från myndigheter.

En vård tillgänglig för alla

Vård är en mänsklig rättighet och grundläggande för ett demokratiskt samhälle. Det är omänskligt att landstinget inte ger papperslösa rätten till annat än akut vård. Vården måste anpassas efter allas behov, det krävs ökad kunskap och resurser för att kunna ge alla kvalificerad vård oavsett kön, könsidentitet, sexualitet, etnicitet, språkkunskaper och klass.

Stoppa vårdval Stockholm. Vård ska ges efter behov, inte efter plånboksstorlek.
Ge vård till papperslösa och gömda flyktingar. Den ska ta hänsyn till kvinnors särskilda vårdbehov vad gäller till exempel preventivmedel och aborträtt.
Resurserna till äldrevården måste öka och personalen ska vara kvalificerad.
Inför avlönad friskvård och kraftig satsning på rehabilitering för sjukskrivna. Individuella lösningar för att nå ekonomisk självständighet skapar ett tryggt och effektivt välfärdssamhälle.
Asylsökande måste få hjälp och stöd för att bearbeta erfarenheter av våld och övergrepp. Detta kräver att den inblandade personalen har god kunskap om att bemöta kvinnor, hbt-personer och etniska minoriteter med svåra trauman.
Hbt-personers, flyktingars och kvinnors psykiska ohälsa måste tas på allvar. Det finns ett akut behov av utbildning inom vården och skolan för att kunna stoppa diskrimineringen som i många fall är orsaken till ohälsa.

Bostadsbyggandet måste ske utifrån allas villkor!

Boende skall vara en rättighet och en ekonomisk möjlighet. Bostäder måste byggas utifrån människors behov och önskemål, snarare än utifrån bostadsproduktionens ideér om familjebildning. Boendesegregationen måste byggas bort och den etniska diskrimineringen på bostadsmarknaden måste motverkas. För att alla människors vardagsliv ska fungera krävs att barn- och äldreomsorg, skolor, mataffärer och kultur finns inom 15 minuters avstånd.

Bygg bort bostadsbristen och hemlösheten! Försvara allmännyttan mot utförsäljning till bostadsrätter. Nya boende- och hyresrättsformer bör utvecklas och moderna kooperativa bosparkassor främjas.
Tillämpa social förtur i bostadskön. Det ska erbjudas lämpliga boendeformer och bostäder för utsatta grupper såsom psykiskt sjuka, missbrukare, nyanlända flyktingar och personer som lämnat misshandelsförhållanden.
Bryt segregeringen av ekonomiskt bättre ställda områden och förtäta med en mångfald av upplåtelseformer.
Alla byggnader ska vara tillgängligt för alla oavsett funktionsduglighet.
Den livsnödvändiga infrastrukturen bör säkras genom offentlig förvaltning. Kommunikationer, energi, vatten och avlopp behöver långsiktig stabilitet med hänsyn till miljön.

Inför avgiftsfri kollektivtrafik – För ett rättvist och miljövänligt Stockholm!

Vi står inför en kris utan like, klimathotet. Utsläpp från den växande privatbilismen är ett av de största bidragen till klimathotet. Genom att göra kollektivtrafiken avgiftsfri och tillgänglig för alla vill Feministiskt initiativ verka för ett grönare men också öppnare och rättvisare Stockholm. Människor mår bättre om de kan röra sig fritt i samhället och ha god tillgång till jobb, skola, affärer, vårdcentraler och vänner. Kvinnor och arbetarklassen i förorterna är de som är mest beroende av kollektivtrafiken. Det är också de som drabbas hårdast av att kollektivtrafiken får stå tillbaka för ett hänsynslöst utbyggande av bilismen.

Öka turtätheten. För att välja bort bilen krävs det att kollektivtrafiken blir mer attraktiv. Tätare och senare turer krävs och en kraftig utbyggnad av tvärförbindelser.
Stoppa Förbifart Stockholm, satsa pengarna på utbyggnad av kollektivtrafiken.
Gör all trafik tillgänglig för alla. Rullstolar, barnvagnar och cyklar ska kunna åka kollektivt.
Underordna bilen i stadsplaneringen, prioritera cykel, gång och rullstol.

Fler fritidsgårdar i Stockholm län!

Stoppa åldersdiskrimineringen och skapa en stad för alla barn, ungdomar och äldre. Dom som har minst ekonomiska resurser blir idag hänvisade till stadens bakgårdar eller bortmotade av polisen. Vi pratar om allas rätt till staden och att kunna ta del av kulturen och att kunna möta andra människor. Det kan bara ske om det finns öppna offentliga rum, utomhus och inomhus.

Fler nybyggen måste gå till offentliga öppna lokaler för barn, ungdomar och pensionärer som staden administrerar.
Barn, ungdomar och pensionärers inflytande på stadsmiljön skall prioriteras.
Barn, ungdomar och pensionärers egna idéer och initiativ till lokaler skall uppmuntras och finansieras.
Max 15-min till närmaste parklek, ungdomsgård och mötesplats för pensionärer.
Parklek, ungdomsgårdar och mötesplatser för pensionärer ska ha samma kvalitet och variation som de nöjen och den kultur som erbjuds övriga befolkningen.

18 Feb

Välfärden måste byggas med ett feministiskt helhetsperspektiv

18 Feb

Gudrun Schyman och Stina Svensson skriver om hur moderatern raserar välfärden och öser pengar till rika män samtidigt som de ser sig som jämstälda för att undersköterskor  får nån hundralapp extra i lön. Läs artiklen här

16 Feb

14 Feb

Fi Region Stockholms Valfrågor och listor

5 Feb

Fi region Stockholm har nu lagt fram sina förslag till valfrågor samt valberedningens förslag på listor för Huddinge, Nacka, Solna, Stockholms och Värmdö kommun samt Stockholms läns landsting. Allt finns att läsa på vårat forum som enbart medlemar har tillgång till, ni andra får hålla till godo med en samanfattning nedan, eller bli medlemar. 

Gruppen som tog fram förslag till valplattform var samma personer som omarbetade hela kommun och landstingsdokumentet som vi kommer ta ställning till på den lokala valkonferansen  6 mars.

På grund av tidsbrist kunde gruppen inte formulera klara texter, men här nedan är de förslag på valfrågor:

 Gratis kollektivtrafik!

Stoppa Förbifart Stockholm!

För en solidarisk flyktingpolitik!

Ett Stockholm fritt från diskriminering!

Höj lönerna i offentlig sektor!

Fler fritidsgårdar i Stockholm!

Bostadsbyggande på allas villkor!

Till alla i Stockholm landsting: vi ses 6 mars!

Interfems seminarier 3/2, 15/4, 5/5, 2/6

5 Feb

Seminarier under våren 2010

Under våren och början av sommaren 2010 håller Interfem ett antal seminarier på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm. Seminarierna är samarrangerade med ABF och gratis för Interfemmedlemmar.

ons 3 februari, kl 17:30
Afrosvensk i det nya Sverige – en kärleksförklaring och ett försoningsbrev
Redaktören Cecilia Gärding och en av författarna i antologin samtalar om hur man kan skapa nya unga författare med invandrarbakgrund i Sverige och varför deras röster behövs.

tors 15 april, kl 17:30
Antirasistisk afton
17:30 – 18:30 Postkoloniala dialoger: Victoria Kawesa och Viktorija Kalonaityte.
18:30 – 19:00 Fikamingel och diktläsning Maria Pilar Reyes.
19:00 – 20:00 antirasistisk konst och teater: Yael Feiler och Tiina Rosenberg.

ons 5 maj, kl 17:30 
Sexifierad,  rasifierad och ideologiserad våldslegitimering i den svenska staden
Medverkar: Diana Mulinari, Irene Molina

ons 2 juni, kl 17:30
Diskriminering, sexism och rasism kring ”slöjan”
Medverkar: bl.a. Jamina El Hajoui, Shadi Larsson och Zakia Khan.

www.interfem.se
info@interfem.se

Bang & Tankekrafts samtalsserie om postkolonial feminism 16/2, 16/3, 13/4, 18/5

5 Feb

Ny samtalsserie om postkolonial feminism
TankeKraft Förlag och tidskriften Bang arrangerar under våren en samtalsserie om den postkoloniala feminismens betydelse i vår samtid. I fyra diskussionskvällar på Kägelbanan kommer en rad forskare, författare och aktivister att ta sig an den postkoloniala feminismen under ledning av Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

Tisdagen den 16 februari:
Seminarium 1, Kolonialism och postkolonialism

Tisdagen 16 februari inleder vi med ett introducerande samtal om kolonialism och postkolonialism. Syftet med diskussionen är att söka få grepp om den postkoloniala feminismens framväxt och kontext utifrån centrala begrepp som historia, nation, identitet och tillhörighet.
Deltagare: Paulina de los Reyes, Irene Molina, Edda Manga, Stefan Jonsson, Pia Laskar

Tisdagen den 16 mars:
Seminarium 2, Kunskapsproduktion och diskursivt utrymme

Seminariet avser att presentera epistemologiska brott och nya kunskapsteoretiska frågor. Epistemologier, metodologier, erfarenhet, tolkningsföreträde och diskursivt utrymme står i fokus.
Deltagare: Paulina de los Reyes, Patricia Lorenzoni, Ylva Habel, Mekonnen Tesfahuney, Rebecka Thor

Tisdag 13 april:
Seminarium 3, Exploatering, ojämlikhet och global hegemoni

Seminariet avser att presentera den globala kapitalismens arbetsdelning. Dominans, underordning, diaspora, rasism och sexism står i fokus.
Deltagare: Paulina de los Reyes, Håkan Thörn, Katarina Mattsson, Diana Mulinari, Sofie Tornhill

Tisdagen den 18 maj:
Seminarium 4, Strategier och motstrategier

Seminariet avser att presentera politiska och kunskapsmässiga strategier samt hur motstånd kan artikuleras. Hur nya analyser bidrar till att utveckla kunskapsfältet men också hur motstrategier dekonstrueras står i fokus.
Deltagare: Paulina de los Reyes, America Vera-Zavala, Ulrika Dahl, Mikaela Lundahl, Aleksander Motturi

I samarbete: tidskriften Bang och Tankekraft förlag

För mer information, vänligen kontakta: info@tankekraft.com
För att ladda ner material om samtalsserien, besök: http://www.tankekraft.com/aktuellt.php

SIOS seminarier med fokus på kvinnor, rasism & intolerans 27/2, 27/3, 17/4

5 Feb

Välkommen till seminarium om bostadsmarknaden med fokus på kvinnor, rasism & intolerans.
Lördag 27/2 kl. 11.30-16.30 samt middag på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

SIOIS Kvinnokommitté inbjuder till seminarium med forskaren Irene Molina, Uppsala Universitet samt en föreläsare om homofobi

Seminariet ingår i en serie som kommer att behandla hälso- och sjukvården den 27 mars och den offentliga sektorn 17 april. Slutseminarium hålls den 5 juni.

Vi kommer att diskutera hur rasism och intolerans (islamofobi, antiziganism, afrofobi och homofobi) gestaltar sig, samt vad vi kan göra för att motverka denna.

Skriftlig anmälan med namn, telefonnummer, e-post, organisation, och deltagande i middag görs till katrin.broms.esen@sios.org eller fax 08-643 90 68 eller till SIOS, Bellmansgatan 15, 1tr 118 47 Stockholm senast 15 februari.

Obs! Seminariet är kostnadsfritt men anmälan är bindande. Vi tar ut en avgift på 500 kr per utebliven deltagare. Frågor besvaras via e-post ovan eller per tfn 08-55693362 av Katrin Broms Esen.