Arkiv | mars, 2011

Dagens Arena: I storpolitikens skugga

31 Mar

Det yttrades inte många ord om feminism på den härförledna S-kongressen, vilket inte är särskilt konstigt sett till att det inte pratas feminism just någonstans för tillfället – åtminstone inte bland den parlamentariska politikerkader där den högst uppsatta och självutnämnda ”feministen”, Anders Borg, rent av tycker att lågavlönade kvinnor i vården tjänar för mycket.

Samtidigt som alla ögon var vända mot Stockholm och Thomas Östros dödsdans under den Juholtska kröningen i helgen höll Feministiskt initiativ kongress i Malmö.

I de fall medier över huvudtaget rapporterat har de pliktskyldigast berättat att partiet numera har tre stycken nya talespersoner.

Det är synd, eftersom flera av förslagen är mycket bra. Inte minst Fi:s krav på att alla papperslösa kvinnor i Sverige ska ha rätt till skydd och ha tillgång till kvinnojourer, och att de ska slippa utvisning om de anmäler brott, är viktigt. Läs hela artikeln på dagensarena.se

Annonser

Ny politik för hiv-prevention

29 Mar

De flesta människor som lever med hiv har blivit smittade genom sexuella kontakter. Insatser för att möta hiv-epidemin måste därför innehålla sexualundervisning, kondomanvändning och jämställdhet. För att minska spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar krävs det att alla inblandade tar ansvar för att ha säkrare sex. Prevention verkar bäst om det ses som ett gemensamt ansvar som inte åläggs enskilda grupper. Trots det så har Sverige en av världens hårdaste smittskyddslagstiftningar som stigmatiserar hivpositiva istället för att sträva efter att minska spridningen av hiv. Det stigma som ännu omgärdar hiv är kränkande för den som lever med hiv och utgör ett hot mot god prevention. Lagen skapar även en rättslös situation för personer som bär på hiv-viruset som av smittskyddsläkaren kan dömas till tvångsvård på i princip obegränsad tid. Utfallet av lagen visar på den diskriminering som genomsyrar sjukvården då den enbart används mot icke-vita personer, prostituerade och missbrukare.

– Fi ska verka för att öka resurserna till hiv-preventiva insatser och arbetet för att minska stigmatiseringen av hiv-positiva.
– Fi ska verka för att informationsplikten avskaffas och att möjligheten att spärra in hiv-positiva för tvångsvård ska avskaffas

 

Mer läsning: Noaks Ark, RFSL hälsa, RFSU om HIV och om sin politik kring HIV. Anna Hellgren: HIV är allas ansvar, RFSL: Sverige måste följa grannländerna och se över kriminaliseringen av hiv, och en bra genomgång av debatten med länkar till artiklar från ”båda sidorna” skriven av RFSL´s ordförande Ulrika Westerlund: Informationsplikt sätter fel fokus. Kom även ihåg att testa dig regelbundet!

En feministisk Klimat- och Energipolitik för en rättvis och hållbar värld

28 Mar

För att skapa en hållbar värld krävs en ambitiös klimat- och energipolitik. Kongressen har därför röstat igenom ett helt nytt kapitel på området som ger en mängd starka förslag för hur vi ska nå en hållbar värld där jordens resurser med omsorg och respekt delas rättvist. Feministiskt initiativ visar att klimatpolitiken är en fråga om makt. Emma Petersson och Jonas Göthner skrev motionen.

Klimat & Energi

Feministiskt Initiativ har en vision om ett hållbart energisystem byggt på förnyelsebara resurser och ett minimalt utsläpp av växthusgaser. Det är ett system där resurser fördelas rättvist mellan människor och i solidaritet med framtida generationer.

I Sverige har vi med våra stora förnyelsebara naturresurser ovanligt goda förutsättningar att minska våra klimatutsläpp och därmed också ett stort ansvar att verkligen göra detta. Redan idag syns effekterna av den globala uppvärmningen, den drabbar redan utsatta grupper hårdast, framförallt kvinnor i de fattigaste delarna av världen.

Världen ser ut som den gör eftersom delar av världens befolkning har tagit sig rätt att roffa åt sig av jorden resurser. Samtidigt som resursuttaget hos de rikaste områdena i världen måste minska måste välfärden öka i fattigaste områdena. De teknologiska lösningarna på klimatproblematiken finns redan men kan inte nås genom individuella konsumtionsval eller rena marknadslösningar. Det som nu behövs är politisk vilja.

Feministiskt Initiativ vill se en framtid där Sverige är helt fossiloberoende senast 2040 och har ett helt förnyelsebart energisystem. Detta system är ett decentraliserat och till en början subventionerat system som gör det billigt och enkelt för privatpersoner att vara producenter av elektricitet och värme.

Feministiskt Initiativ tror på ett energieffektivt och hållbart transportsystem utan klimatpåverkan. Detta kräver kraftig utbyggnad av spårtrafik som i städerna på sikt ska kunna helt ersätta privatbilismen. På samma sätt måste de snabbt växande utsläppen från lastbils- och flygtransporterna minimeras genom övergång till tågtransport genom satsningar på utbyggnad och underhåll av spårtrafiken. Ett mer hållbart transportsystem stimuleras även av satsningar på en stadsplanering som är anpassad till cykel och gångtrafik.

Feministiskt Initiativ tror på att en grön skatteväxling stimulerar hushållning av energi och utvecklingen av hållbara innovationer. En höjd koldioxidskatt krävs för att minska både utsläppen och bilismen i Sverige. Ett sätt att säkerställa ambitiösa utsläppsminskningar är att skaffa årliga utsläppsmål. En klimatbudget med årliga utsläppsmål ger även en långsiktig ram för organiseringen av ett fossilfritt samhälle, något som efterfrågas av utvecklare av ny hållbar teknik. Feministiskt Initiativ tror att ambitiösa återgärder måste till för att tackla klimat- och energiproblematiken men vi tror också att det är möjligt att skapa en hållbar värld om vi börjar idag.

1. Fi ska verka för en kraftigt höjd koldioxidskatt.

2. Fi ska verka för att alla Sveriges utsläppsrätter annulleras.

3. Fi ska verka för en fullständig konsumtionsbaserad utsläppsredovisning där länders globala samlade påverkan räknas in, inte bara de fysiska utsläpp som äger rum innanför deras gränser.

4. Fi ska verka för att Sverige får ett energisystem som är 100 % förnyelsebart.

5. Fi ska verka för en satsning på förnyelsebara energikällor som biomassa, vind, sol, vatten samt vågkraft.

6. Fi ska verka för att kärnkraften avvecklas och att ingen uran bryts i Sverige.

7. Fi ska verka för att det ska bli ekonomiskt rimligt och möjligt att installera småskalig förnyelsebar elproducerande teknik.

8. Fi ska verka för att flygresor och godstransporter med tunga lastbilar styrs över till järnväg. Fi ska verka för att järnvägen får en hög prioritet inom transportsektorn.

9. Fi ska verka för att förbättra kollektivtrafiken och sträva efter att göra den avgiftsfri.

10. Fi ska verka för att samhällsplaneringen tar ökad hänsyn till cyklister och gående och att brukaranpassade gång och cykelvägar där hänsyn tas till människors olika behov byggs.

11. Fi ska verka för att alternativ till privatbilismen och kollektivtrafiken, såsom bilpoolen och cyklister tas med i samhällsplaneringen.

12. Fi ska verka för att alternativa drivmedel till fossila bränslen tas fram och utvecklas samt beskattas lägre. Prioritering ska ges till elektrisk transport och andra generationens biodrivmedel.

13. Fi ska verka för att regionutveckling och arbetsmarknadernas dynamik måste mötas med en framsynt utveckling av allmänna färdmedel. Hänsyn till turtäthet och restid är här av central betydelse för jämställdhet, tillgång till arbetsplatser och graden av självförsörjningsförmåga.

14. Fi ska verka för att ett system tas fram där individuella kvoter för utsläpp av klimatpåverkande ämnen tydliggörs. En riktad individuell klimatrådgivning för att praktiskt möjliggöra förändrad livsstil ska utvecklas.

15. Fi ska verka för att alla klimatsatsningar i utvecklingsländer ska utgå från ländernas egna behov och krav. Pengar som idag går till åtgärder styrda av västvärlden ska föras över till en klimatfond organiserad av FN styrd i huvudsak av utvecklingsländer.

16. Fi ska verka för att införa en global skatt på flygbränsle.

17. Fi ska verka för en global skatt på utsläpp av växthusgaser där inkomsterna administreras av FN för att hantera naturkatastrofer och stödja klimatvänliga och hållbara samhällen i utvecklingsländer.

18. Fi ska verka för att kvinnors situation vid naturkatastrofer uppmärksammas och att kvinnor görs till aktörer i återbyggandet av samhället efter en naturkatastrof.

Ge papperslösa kvinnor rätt till skydd!

28 Mar

Papperslösa kvinnor blir på grund av sin rättslöshet lätt byte för människor som känner till deras situation och utnyttjar sin maktposition för att hota, råna, utpressa eller utsätta dem för sexuella trakasserier och övergrepp. Många av dessa kvinnor saknar möjlighet att försvara sig, att söka och få hjälp eller polisanmäla övergrepp, i och med att de inte bara lever gömda för svenska myndigheter utan kanske också gömmer sig undan våldsamma personer i den egna närmiljön. Det är inte ovanligt att hyresvärdar och arbetsgivare är en del av det här. Förövare som hotar, våldtar, misshandlar och utpressar papperslösa kvinnor är ofta väl medvetna om att det för det mesta innebär en risk för papperslösa kvinnor att själva bli gripna och avvisade om de anmäler övergreppen.

Det faktum att dessa kvinnor saknar uppehållstillstånd i Sverige ska inte frånta dem deras mänskliga rättigheter. I kampen för att förstärka och upprätthålla alla kvinnors rättigheter, utan att skilja på hudfärg, nationalitet eller medborgarskap, kräver vi att även kvinnor utan papper omfattas av den rätt till skydd som gäller för alla andra kvinnor i vårt samhälle.

Vi kräver därför att:

  • Kvinnofridslagen överordnas utlänningslagen. Detta skulle leda till att alla kvinnors rätt till skydd står över hot om avvisning.
  • Utlänningslagen förtydligas för att garantera en rättslig praxis där kvinnors särskilda asylskäl betraktas som tillräcklig grund för att leda till permanent uppehållstillstånd vid asylprövning. Exempelvis vid flykt undan tvångsgifte, könsstympning eller våld utfört av militär.
  • Papperslösa kvinnor som medverkar i brottsutredning ska beviljas tillfälligt uppehållstillstånd så länge förundersökning eller domstolsprocess pågår. 

Allmän flyktingamnesti

28 Mar

Asylprocessen i Sverige är inte rättssäker, kvinnor och hbt-personers asylskäl respekteras inte. Svensk migrationspolitik bryter mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Genèvekonventionen. En omänsklig och olaglig asylpolitik kan enbart bemötas med solidaritet och upprättelse. Alla som idag är papperslösa eller som ansöker om asyl i Sverige måste få permanent uppehållstillstånd. Feministiskt initiativ kräver en allmän flyktingamnesti.

Feministiskt initiativ har en vision om en fri värld som inte begränsas av skarpa gränser och höga uteslutande murar. Vi vill se en värld där jordens yta och resurser delas gemensamt i solidaritet mellan människor och med respekt för miljön.

I en värld som är uppdelad och präglad av orättvisor – krig, tortyr, miljökatastrofer, statligt förtryck, förföljelse, fattigdom, våld, sexuella övergrepp och rättslöshet – måste det vara allas rättighet att röra sig över nationsgränser för att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land.

Därför ser Feministiskt initiativ med oro på hur EU bygger sina murar än högre och hur svensk migrationspolitik hårdnar. Upprepade granskningar visar att kvinnor och hbt-personers asylskäl inte respekteras, trots det fortsätter utvisningarna. Människor utvisas till inbördeskrig, svårt sjuka och personer med funktionsnedsättning utvisas till platser där de inte har möjlighet att få vård, romer utvisas trots att de har laglig rätt att befinna sig i Sverige, och kvinnor utvisas till internflykt i länder där kvinnor inte har möjlighet att leva ensamma och vara familjeförsörjare.

Listan på brott mot de mänskliga rättigheterna kan göras lång och är ett stort skäl till att tiotusentals människor lever utan papper i Sverige idag. Som papperslös är du rättslös utan några som helst mänskliga rättigheter så som vård, skola eller bostad. Många utsätts för sexuella övergrepp, våld och exploatering på arbetsplatser utan att ha möjlighet att anmäla detta. Att papperslösa väljer att leva utan några som helst mänskliga rättigheter framför att utvisas, är ett tydligt underkännande av Sveriges flyktingpolitik som bryter mot internationella konventioner och svensk lagstiftning.

Därför måste alla som idag är papperslösa eller som har stannat i landet efter avslag på asylansökan, få ett permanent uppehållstillstånd.

Feministiskt initiativ kräver en allmän flyktingamnesti.

Film med Carl Emanuelsson & bok med Sissela Nodling Blanco

28 Mar

Carl Emanuelsson är lärare och arbetar för en skola fri från diskriminering. Han är organiserad med andra lärare och kan bland annat ses i en film på nätet som ”presenterar tre principerna i genusordningen som samverkar och skapar ojämställdhet. Du får reda på vad en genusram är och varför vi måste arbeta med att synligöra och motverka heteronormen om vi vill komma vidare i vårt arbete med jämställdhet.”

Sissela Nordling Blanco är aktiv i en mängd olika feministiska, antirasistiska och queera organisationer. Genom Interfem blev hon redaktör för boken ”Makthandbok – för unga unga feminister som (be)möter rasism och sexism i föreningslivet” som går att ladda ner på Intrefems hemsida.

Boken vänder sig till dig som är trött på att bli nedtystad, exkluderad eller utsliten på grund av att ha drivit antirasism i organisationer där det inte varit en självklar del av agendan. Vi riktar oss särskilt till unga som driver antirasism inom feministiska organisationer eller sammanhang. Boken vill ge dig tips och verktyg för att bemöta diskriminering i föreningslivet. Den bygger på samlade erfarenheter och insikter från människor som på olika sätt är feministiskt och antirasistiskt engagerade i Sverige och runt om i världen. Med den här boken vill vi att fler personer som är aktiva i organisationer ska börja formulera sig antirasistiskt och feministiskt. Vi vill öka handlingsutrymmet för de som redan är aktiva genom att ge konkreta tips på strategier och metoder och vi vill bidra till att skapa utrymme för diskussioner om rasism och sexism i etablerade organisationer. För oss är antirasistisk feminism ett svar och ett motstånd mot den rasism och sexism som vi stöter på i föreningslivet, i skolan, i affärer, hos kompisen och oss själva.”

Sissela Nordling Blanco, Carl Emanuelsson och Stina Svensson!

28 Mar

Feministiskt initiativs kongress antog valberedningens förslag och har valt Carl Emanuelsson, Sissela Nordling Blanco och Stina Svensson till talespersoner. Gudrun Schyman avgår som talesperson, men sitter kvar i partiets styrelse.  Hela styrelsen presenteras även på Feministiskt initiativs hemsida. Se även bilder från kongressen.

– Jag ser det som en styrka att vi är tre, inte bara för att vi kan komplettera och inspirera varandra utan för att vi då också återpeglar den kraft och vilja som finns i partiet, säger Carl Emanuelsson ny talesperson för Feministiskt initiativ.

 – Vi växer hela tiden och har många nya avdelningar och medlemsgrupper. Jag är övertygad om att det engagemang som finns i Feministiskt initiativ kommer ge oss framgångar i valen 2014, säger Sissela Nordling Blanco ny talesperson för Feministiskt initiativ.

 – Feministiskt initiativs största utmaning är att vi inte har det ekonomiska partistöd som andra partier har, men å andra sidan har vi nu efter tre valrörelser en organisation med både erfarenhet och rutiner som gör oss stabilare en någonsin, säger Stina Svensson ny talesperson för Feministiskt initiativ. 

Kongressen antog också valberedningens förslag till styrelse:

Gudrun Schyman, 62 år, Simrishamn (avgående talesperson)
Amanda Mogensen, 38 år, Lund
Sofia Karlsson, 34 år, Stockholm (f.d. talesperson)
Jonas Göthner, 23 år, Stockholm
Siri Nilsson Öhman, 26 år, Stockholm
Helena Molin, 27 år, Stockholm
Gita Nabavi, 29 år, Stockholm
Zakia Khan, 43 år, Uppsala
Maria Pettersson, 33 år, Malmö
Monica Amante, 33 år, Stockholm
Wilo Abdulle, 44 år, Göteborg
Maria Borgström, 27 år, Gamleby

svt, nyhetskanalen, gp, dn, aftonbladet, unt, dn

Zakia Khans tal på Demonstration för Amnesti i Uppsala

21 Mar

Jag står här för de som inte får komma till tals i Sverige. Man uppskattar att det finns 25 000 till 35 000 papperslösa. Dessa människor får aldrig komma till tals i Sverige. De skyddas inte av svenska lagar. De har varken rätt till sjukvård eller bostad. De saknar personnummer och de finns inte i statistiken. Utan personnummer i Sverige finns man inte.

Sverige har skrivit på FNs konvention för mänskliga rättigheter. Men en person som ”inte finns” har inga rättigheter i Sverige. Rätten till hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet för alla i Sverige – men inte för en människa som ”inte finns”. Alla i Sverige har rätt till bra mat, boende, och rimliga arbetsvillkor – men detta omfattar inte de personer som ”inte finns”.

Sverige ligger sämst till i Europa när det gäller mänskliga rättigheter. FN:s särskilda rapportör till rätten om hälsa, Paul Hunt, har riktat kraftig kritik mot den svenska regeringen som vill lagfästa ett system som är orättvist och diskriminerande. Lagen diskriminerar. Lagen kränker grundläggande mänskliga rättigheter och den svenska regering cyniskt vägrar att se detta.

Papperslösa kvinnor faller utanför det svenska rättsamhället.

En kvinna som utsätts för misshandel och våldtäkt ska göra en polisanmälan – men inte om hon är papperslös. Då kastas hon ut ur landet innan polisen gör en utredning och mannen som utsatt kvinnan för misshandel går fri. Det finns förövare som vet detta och konsekvent utnyttjar denna kunskap och sin maktposition för att skrämma, råna och utpressa. Förövare som hotar, våldtar, misshandlar och utsätter papperslösa kvinnor för utpressning är ofta väl medvetna om att kvinnorna riskerar att arresteras och deporteras om de rapporterar. Kvinnor som blir drabbade har ingen chans att försvara sig eller få hjälp eller skydd från polisen. De tvingas inte bara i gömma för svenska migrationsmyndigheter, men tvingas också gömma sig från människor i sin egen närmiljö.

Papperslösa saknar rätten till hälsa.

Papperslösa har bara tillgång till så kallad ”omedelbar vård”, men även för detta måste de själva stå för hela kostnaden. Papperslösa kvinnor som inte sökt asyl har tillgång till preventivmedel, abort och mödravård men bara om de kan betala för det. Och i varje kontakt med vården hänger utvisningshotet över dem.

Prislappar:
1 600 kronor för ett läkarbesök
500 kronor för att träffa barnmorskan vid ett tillfälle
2 000 kronor för ett ultraljud
12 000 kronor för en abort
En normal förlossning kostar runt 30 000 kronor – men om en förlossning leder till komplikationer för barnet eller mamman kan det bli sexsiffriga belopp. Papperslösa kvinnor avstår från att söka vård, inte bara av ekonomiska skäl utan också av rädsla för att sjukvården skall rapportera dem till polis eller migrationsmyndigheter.

Ett exempel från verkligheten:

En kvinna som är våldtagen –   blir då smittad av HIV –   blir då gravid –   har inte råd till abort –   har inte råd till mödravård –   först efter förlossningen får profylax för att hindra smittöverföring till barnet. Risken att hon blir utvisad hängde över henne under tiden på sjukhuset. Hennes öde låg helt i händerna på vårdpersonalen. Ett telefonsamtal till polisen hade räckt för att hon skulle utvisas.

Sverige fortsätter att avvisa asylsökande med livshotande tillstånd. Dessa utvisningar måste stoppas.

Sveriges praxis innebär att en person kan avvisas om behandling för sjukdomen finns i mottagarlandet. Men Migrationsverket och migrationsdomstolarna tar inte hänsyn till om behandlingen är sämre och i praktiken inte tillgänglig. Om vården i mottagarlandet finns kan i många fall bero på den avvisades religion, etnicitet, kön, politiska uppfattning. I många fall är vården är alltför kostsam för att i praktiken vara tillgänglig.

I kampanjen Ain’t I a woman kräver vi att: Kvinnofridslagen överordnas utlänningslagen så att alla kvinnors rätt till skydd står över hot om avvisning. Vi kräver att: En kvinna som flyr från ett krig, en kvinna som flyr från tvångsgifte eller könsstympning ska ha rätt att få asyl i Sverige. Och vi kräver att: En kvinna som utsätts för allvarliga brott som misshandel och våldtäkt ska kunna stanna här tills domen faller.

Stöd kampen för papperslösa kvinnors rätt till skydd!

Zakia Khanstal vid demonstrationen för Amnesti i Uppsala den 20 mars. Khan är kandidat till talesperson för Feministiskt initiativ.

Zakia Khan: Stoppa all export av vapen nu!

21 Mar

Sverige är det land i världen som exporterar mest vapen per invånare. Svenska vapen hamnar i händerna på brutala diktaturregimer och terrorister. Upp till tio civila dödas för varje soldat som stupar, men svenska vapenindustri får tiotals miljoner i skattemedel för att exportera mera, skriver Zakia Khan som kandiderar till talesperson för Feministiskt initiativ.

Feminister & queera om Israels ockupation

19 Mar

Debatten om hur man ska förhålla sig till den Israeliska ockupationsmakten och den globala bojkottkampanjen (BDS) har tänt till bland feminister och queera. Nystartade Queers Against Pinkwashing göteborg skriver att:

Ett sätt som Israel försöker snygga till sin image är genom så kallad rosatvätt – pink washing. Genom att framställa sig som ett HBTQ-vänligt land – i total motsats till ”Den homofoba arabvärlden” tvättar Israel bort de brott mot mänskliga rättigheter som dagligen begås och framstår stället som ett demokratiskt land där alla är lika mycket värda. Gay, glad och homovänlig låter helt enkelt bättre än att bygga en apartheid-mur, demolera palestinska hem och att avrätta människor– både vuxna och barn – på ockuperad mark.

De flesta parter i debatten verkar vara mer eller mindre överens om denna verklighetsbeskrivning, debatten handlar snarare om vilka strategier som fungerar och hur vi ska kombinera ett motstånd mot såväl ockupationen som Europas växande anti-semitism. Queers Against Pinkwashing GBG, International Solidarity Movement (ISM) GBG och Nätverket Isolera Israel GBG har i en debattartikel till Bang protesterat mot att de publicerat en ”oreflekterad artikel” om Porn Fest i Tel Aviv som bryter mot bojkottkampanjen (BDS). Avgående chefredaktören Lawen Mohtadi försvarar publiceringen av artikeln som i sin tur får ett svar av Arash Hakimnia.

Queers Against Pinkwashing har även på sin hemsida en rad länkar till bland annat palestinska queera organisationer, Judith Butler skriver att: ”No, it’s not anti-semitic” och Naomi Klein menar att ”The best way to end the bloody occupation is to target Israel with the kind of movement that ended apartheid in South Africa”. Det finns med andra ord gott om text att gräva ner sig i, debatten fortsätter.