Arkiv | Global solidaritet RSS feed for this section

En feministisk Klimat- och Energipolitik för en rättvis och hållbar värld

28 Mar

För att skapa en hållbar värld krävs en ambitiös klimat- och energipolitik. Kongressen har därför röstat igenom ett helt nytt kapitel på området som ger en mängd starka förslag för hur vi ska nå en hållbar värld där jordens resurser med omsorg och respekt delas rättvist. Feministiskt initiativ visar att klimatpolitiken är en fråga om makt. Emma Petersson och Jonas Göthner skrev motionen.

Klimat & Energi

Feministiskt Initiativ har en vision om ett hållbart energisystem byggt på förnyelsebara resurser och ett minimalt utsläpp av växthusgaser. Det är ett system där resurser fördelas rättvist mellan människor och i solidaritet med framtida generationer.

I Sverige har vi med våra stora förnyelsebara naturresurser ovanligt goda förutsättningar att minska våra klimatutsläpp och därmed också ett stort ansvar att verkligen göra detta. Redan idag syns effekterna av den globala uppvärmningen, den drabbar redan utsatta grupper hårdast, framförallt kvinnor i de fattigaste delarna av världen.

Världen ser ut som den gör eftersom delar av världens befolkning har tagit sig rätt att roffa åt sig av jorden resurser. Samtidigt som resursuttaget hos de rikaste områdena i världen måste minska måste välfärden öka i fattigaste områdena. De teknologiska lösningarna på klimatproblematiken finns redan men kan inte nås genom individuella konsumtionsval eller rena marknadslösningar. Det som nu behövs är politisk vilja.

Feministiskt Initiativ vill se en framtid där Sverige är helt fossiloberoende senast 2040 och har ett helt förnyelsebart energisystem. Detta system är ett decentraliserat och till en början subventionerat system som gör det billigt och enkelt för privatpersoner att vara producenter av elektricitet och värme.

Feministiskt Initiativ tror på ett energieffektivt och hållbart transportsystem utan klimatpåverkan. Detta kräver kraftig utbyggnad av spårtrafik som i städerna på sikt ska kunna helt ersätta privatbilismen. På samma sätt måste de snabbt växande utsläppen från lastbils- och flygtransporterna minimeras genom övergång till tågtransport genom satsningar på utbyggnad och underhåll av spårtrafiken. Ett mer hållbart transportsystem stimuleras även av satsningar på en stadsplanering som är anpassad till cykel och gångtrafik.

Feministiskt Initiativ tror på att en grön skatteväxling stimulerar hushållning av energi och utvecklingen av hållbara innovationer. En höjd koldioxidskatt krävs för att minska både utsläppen och bilismen i Sverige. Ett sätt att säkerställa ambitiösa utsläppsminskningar är att skaffa årliga utsläppsmål. En klimatbudget med årliga utsläppsmål ger även en långsiktig ram för organiseringen av ett fossilfritt samhälle, något som efterfrågas av utvecklare av ny hållbar teknik. Feministiskt Initiativ tror att ambitiösa återgärder måste till för att tackla klimat- och energiproblematiken men vi tror också att det är möjligt att skapa en hållbar värld om vi börjar idag.

1. Fi ska verka för en kraftigt höjd koldioxidskatt.

2. Fi ska verka för att alla Sveriges utsläppsrätter annulleras.

3. Fi ska verka för en fullständig konsumtionsbaserad utsläppsredovisning där länders globala samlade påverkan räknas in, inte bara de fysiska utsläpp som äger rum innanför deras gränser.

4. Fi ska verka för att Sverige får ett energisystem som är 100 % förnyelsebart.

5. Fi ska verka för en satsning på förnyelsebara energikällor som biomassa, vind, sol, vatten samt vågkraft.

6. Fi ska verka för att kärnkraften avvecklas och att ingen uran bryts i Sverige.

7. Fi ska verka för att det ska bli ekonomiskt rimligt och möjligt att installera småskalig förnyelsebar elproducerande teknik.

8. Fi ska verka för att flygresor och godstransporter med tunga lastbilar styrs över till järnväg. Fi ska verka för att järnvägen får en hög prioritet inom transportsektorn.

9. Fi ska verka för att förbättra kollektivtrafiken och sträva efter att göra den avgiftsfri.

10. Fi ska verka för att samhällsplaneringen tar ökad hänsyn till cyklister och gående och att brukaranpassade gång och cykelvägar där hänsyn tas till människors olika behov byggs.

11. Fi ska verka för att alternativ till privatbilismen och kollektivtrafiken, såsom bilpoolen och cyklister tas med i samhällsplaneringen.

12. Fi ska verka för att alternativa drivmedel till fossila bränslen tas fram och utvecklas samt beskattas lägre. Prioritering ska ges till elektrisk transport och andra generationens biodrivmedel.

13. Fi ska verka för att regionutveckling och arbetsmarknadernas dynamik måste mötas med en framsynt utveckling av allmänna färdmedel. Hänsyn till turtäthet och restid är här av central betydelse för jämställdhet, tillgång till arbetsplatser och graden av självförsörjningsförmåga.

14. Fi ska verka för att ett system tas fram där individuella kvoter för utsläpp av klimatpåverkande ämnen tydliggörs. En riktad individuell klimatrådgivning för att praktiskt möjliggöra förändrad livsstil ska utvecklas.

15. Fi ska verka för att alla klimatsatsningar i utvecklingsländer ska utgå från ländernas egna behov och krav. Pengar som idag går till åtgärder styrda av västvärlden ska föras över till en klimatfond organiserad av FN styrd i huvudsak av utvecklingsländer.

16. Fi ska verka för att införa en global skatt på flygbränsle.

17. Fi ska verka för en global skatt på utsläpp av växthusgaser där inkomsterna administreras av FN för att hantera naturkatastrofer och stödja klimatvänliga och hållbara samhällen i utvecklingsländer.

18. Fi ska verka för att kvinnors situation vid naturkatastrofer uppmärksammas och att kvinnor görs till aktörer i återbyggandet av samhället efter en naturkatastrof.

Ockupationen av Irak slår hårdast mot kvinnorna

24 Jan

Att vara kvinna i Irak är lika med livsfara och kvinnor är ofria i varje moment av sina liv. Sedan ockupationen av Irak inleddes har kvinnors situation och säkerhet dramatiskt försämrats visar en ny studie ledd av Dr. Souad Al-Azzawi: ”Försämringen av irakiska kvinnors rättigheter och livsvillkor under ockupationen”.

”Från tortyr, till våldtäkt, till tvångsmässig separation av blandade äktenskap, kvinnor och barn tvingas stå ut med sina mäns och pappors död och som förlorat rätten till utbildning, blir utslängda från arbetsplatser och offentligt liv, och påtvingats sexuellt slaveri, drivs till påtvingad flykt och påtvingade försvinnanden. Under de senaste 7 åren har irakiska kvinnor och flickor genomlidit det mest skrämmande av öden. De är offer för en ockupation som både försöker att terrorisera dem till underkastelse och använda dem i syfte att terrorisera hela det irakiska samhället”.

Trots detta används kvinnors frigörelse som argument för ockupationen och i fredssamtal organiserade av Sverige har Carl Bildt utestängt kvinnoorganisationer i strid med internationella konventioner om kvinnors deltagande i fredsarbete som Sverige har skrivit under på.

Vi måste göra upp med den traditionellt synen på säkerhetsbegreppet och säkerhetspolitiken som styrts av snäva stats- och militärperspektiv. Säkerhetspolitiken har fokuserat på att skydda staten från externa potentiella hot, främst med militära medel. Våld mot kvinnor i olika former stoppar inte vid nationsgränser eller vid hemmets tröskel. Eftersom det är ett strukturellt fenomen som existerar överallt utgör det ett säkerhetspolitiskt problem. Feministiskt initiativ strävar efter att demontera hela den traditionella säkerhetspolitiken och istället fokusera på begrepp som exempelvis kroppslig integritet, frihet att agera samt kvinnors, mäns och transpersoners rätt och frihet att vara autonoma individer i livets alla faser och rum. Den konventionella definitionen av fred som enbart en situation utan militärt våld gör att patriarkalt våld mot kvinnor ignoreras. Feministiskt initiativ anser att verklig fred är mer än enbart avsaknad av krig.

En trovärdig kapitalist?

14 Sep

Maj Wechselman har gjort filmer om Bang (Barbro Alving), Aino Trosell, de svenska varvens nedläggningar, Irakkriget o oljan o vapen av utarmat uran, unga mödrar som försöker bryta sig ur gäng, Agent Orange i Vietnam, Inbördeskriget i El Salvador, Inbördeskriget i Grekland, Koreakriget, Kriget i Vietnam, Kriget i Afghanistan, Gulfkriget, NATO mot Serbien, sydafrikas kvinnor, om nazismen i 30-talets Sverige m.m, m.m.

Och nu en kort film som heter ”En trovärdig man? Varför utreds Carl Bildt för folkrättsbrott?” som bygger på en bok av Kerstin Lundell ”Affärer i blod och olja”. Den går på Zita Folkets Bio i Stockholm mellan tis 14/9- sön 19/9 2010 kl 15.15 och 17.45. Se den! 

Den är en bra sammanfattning av hur Big Business görs:
1. Skaffa en område om ingen annan är intresserad av – t.ex. på grund av krig
2. Se till att liera dig med krigsherren som har makten för tillfället. Är det dessutom en diktator som styr landet – desto bättre
3. Dela på inkomsterna från utvinningen med krigsherren, och se till att dess insats blir att rensa upp området för oljeutvinningen (alternativt mineralutvinningen) från skräp: så som byar och människor – med alla medel, helst riktigt avskräckande medel – så ingen vill komma tillbaka.
4. Hävda för västvärlden att din närvaro är för att hjälpa till att stoppa kriget – allt medan åren går och kriget eskalerar.
5. När den internationella kritiken blir för stark, lägg ner företaget och starta upp det i ett nytt namn.
6. Skaffa en högt uppsatt position i ditt land så att andra makthavare och media håller dig om ryggen.

GRATTIS CARL BILDT!

Trailer, 3,40 min:

Ship to Gaza – Sverige måste stå upp för folkrätten

3 Jun

Feministiskt initiativs uttalande om Israels attack mot fredsaktivisterna i Ship to Gaza.

Från demonstrationen i måndags:

Vi ses igen på manifestationen på fredag, Sergels torg kl 18:00-21:00
Vi samlas för att visa vårt fulla stöd och möta upp de svenska deltagarna som efter internationella påtryckningar nu släppts. Vi samlas också för att stödja det irländska fartyget Rachel Corrie, som just nu är på väg till gaza med cement för återuppbyggnad och leksaker till barnen.

Detta är en unik händelse att en humanitär hjälpsändning, från människa till människa, bemötts med militärmakt. Ship to Gaza vädjar efter internationell solidaritet och fortsatt stöd till alla de fredsaktivister, journalister och politiker som vågat visa handlingskraft och medmänsklighet i kampen för befolkningen i Gaza.

Allt stöd åt Ship to Gaza!
Bryt blockaden!

Läs mer om Gaza på Royas blogg: http://royamatilda.wordpress.com/

/Sissela Nordling Blanco,
Styrelseladamot & riksdagskandidat Feministiskt initiativ

annons

7 Maj

Feministiskt solidaritetsarbete

8 Apr

Två före detta Sida-chefer riktar en välförtjänt kritik mot nuvarande biståndsminister Gunilla Carlsson. Det är helt galet att hon vill skära ner på biståndet. Även om det inte är förvånande eftersom moderaterna aldrig gillat bistånd. Men varför ska man ha en biståndsminister som inte vill veta av det hon håller på med? Låt oss byta! Ge oss en feministisk biståndsminister!

Det här är vad Fi står för. Direkt taget ur vårt politiska dokument För en feministisk politik.

Den världsomspännande patriarkala maktordningen, i samspel med bland annat rasistiska och koloniala strukturer som tar sig uttryck i ekonomisk och politisk koncentration av makt på internationell, nationell och lokal nivå, leder till en orättvis fördelning av jordens resurser och tvingar stora delar av världens befolkning, särskilt kvinnor och barn, till ett liv i extrem fattigdom. Fattigdom är ett globalt säkerhetshot som riskerar att förvärras av vårt överutnyttjande av jordens resurser. Vi har alla ett ansvar i detta och ett samarbete med folkrörelser över nationsgränser är nödvändigt för att skapa en jämlik, jämställd och rättvis värld. Som feministisk folkrörelse anser Feministiskt initiativ att det är av största vikt att all fattigdomsbekämpning och allt solidaritetsarbete utformas utifrån ett antirasistiskt och postkolonialt genusperspektiv. Där könsroller och föreställningar om familjeekonomi och arbetsuppdelning ofta tas för givna riskerar den assistans som ges att återskapa eller förstärka maktordningar. Solidaritetsinsatser bör präglas av ett situationsanpassat arbetssätt, där lokala resurser och lösningar tas till vara. Som ett av de rika länderna i världen har Sverige ett ansvar att i större utsträckning bidra till fattigdomsbekämpning.

 21.Fi ska verka för en mer aktiv insats för uppfyllandet av Millenniemålen, att enprocentsmålet för bistånd ska uppfyllas och att biståndsarbetet ska genomsyras av ett genus- och antirasistiskt perspektiv där kvinnors, barns, ungdomars och hbt-personers rättigheter främjas.

22.Frågor som rör rättighet till sexuell och reproduktiv hälsa, rättvisa arbetsvillkor och miljöfrågor, som bland annat vattenförsörjning, är viktiga kvinnofrågor. Biståndet ska alltid riktas så att det gynnar de mest utsatta. Det är även viktigt att solidaritetsarbetet genomförs i samarbete med och för att stärka de lokala demokratiska sociala rörelserna, där människor kämpar för att förändra sin egen och andras livssituation.

23.Fi ska verka för att Sverige prioriterar skuldavskrivningsfrågan ur ett demokrati-, genus- och antirasistiskt perspektiv. Skuldkrisens järngrepp om fattiga ekonomier måste upphöra.

24.Fi ska verka för att kvinnors rättighet till sexuell och reproduktiv hälsa blir en prioriterad fråga i svenskt engagemang, i internationella organisationer och vid bistånd. Fri abort, preventivmedel och säkert födande är centrala rättigheter för flickors och kvinnors hälsa och överlevnad.

25.Fi ska verka för att kvinnors sociala, ekonomiska, kulturella, politiska, arbetsrättsliga, medborgerliga, organisatoriska, sexuella och reproduktiva rättigheter ska bli prioriterade i internationella organisationer och vid svenskt solidaritetsarbete.

26.Fi ska verka för en tydligare utvärdering av hur det genusperspektiv som ska genomsyra Sidas arbete efterlevs.

—-
Och som ni alla vet så kan man fortfarande rösta fram våra prioriterade frågor i valkampanjen: Gå in och rösta för en global rättvisa!

Bild från European Social Forum 2008 i Malmö. Foto: Sissela Nordling Blanco

Fem feminister: 2. Gisèle Halimi

11 Dec
Foto: © Olivier Tétard, CC-by-sa-3.0

En av de frågor som Feministiskt initiativ vill driva är rätten till fri abort. En av de feminister som var med och drev igenom rätten till fri abort i Frankrike var advokaten, författaren, och aktivisten Gisèle Halimi. Hon var med och grundade föreningen Choisir (”Att välja”) 1971 som hade som mål att driva rätten till sexualupplysning, preventivmedel och fri abort.

En av Choisirs mest uppmärksammade aktioner var ett manifest som publicerades i en känd tidning i Frankrike där 343 kvinnor skrev under på att de illegalt genomfört en abort någon gång under sitt liv. Många av de som skrev under var kända författare, skådespelerskor och intellektuella, däribland Simone de Beauvoir, Françoise Sagan, Catherine Deneuve och Monique Wittig. Detta följdes av ett manifest signerat av 331 läkare som skrev under för fri abort. Choisir försvarade även kvinnor som ställdes inför rätta på grund av illegala aborter, där rättegången i Bobigny mot en 16-årig flicka blev ett av de mest uppmärksammade fallen. Detta ledde fram till avskaffandet av kriminaliseringen av abort i Frankrike 1974.

Gisèle Halimi föddes i Tunisien 1927 och växte upp med en judisk mamma och en muslimsk pappa. Hon utbildade sig i Paris och tog examen i både filosofi och juridik. Under 1950- och 60-talen var Halimi aktiv i kampen för befrielsen av Algeriet som varit under franskt kolonialstyre sedan 1834. Ett befrielsekrig startade 1954 som ledde fram till Algeriets självständighet 1962. Mitt under kriget gav Halimi ut en bok som dokumenterade rättegångarna kring den algeriska befrielseaktivisten Djamila Boupacha som hon försvarade i rättegångar mot franska officerare. Boken avslöjade många av den franska militärens brutala tortyrmetoder. 1981 valdes Halimi in i den franska nationalförsamlingen som oberoende socialist och 1985 började hon arbeta för UNESCO.

Böcker av Halimi som finns översatta till svenska är Djamila Boupacha (1961), På kvinnans sida (1973), samt hennes självbiografi Apelsinträdet (1988).

Gisele Halimis kamp för fri abort var sammanflätad med en kritik av nationens kontroll över kvinnors kroppar som instrument för att reproducera en viss befolkning.

Kristin Tran