Arkiv | Klimat & Miljö RSS feed for this section

En feministisk Klimat- och Energipolitik för en rättvis och hållbar värld

28 Mar

För att skapa en hållbar värld krävs en ambitiös klimat- och energipolitik. Kongressen har därför röstat igenom ett helt nytt kapitel på området som ger en mängd starka förslag för hur vi ska nå en hållbar värld där jordens resurser med omsorg och respekt delas rättvist. Feministiskt initiativ visar att klimatpolitiken är en fråga om makt. Emma Petersson och Jonas Göthner skrev motionen.

Klimat & Energi

Feministiskt Initiativ har en vision om ett hållbart energisystem byggt på förnyelsebara resurser och ett minimalt utsläpp av växthusgaser. Det är ett system där resurser fördelas rättvist mellan människor och i solidaritet med framtida generationer.

I Sverige har vi med våra stora förnyelsebara naturresurser ovanligt goda förutsättningar att minska våra klimatutsläpp och därmed också ett stort ansvar att verkligen göra detta. Redan idag syns effekterna av den globala uppvärmningen, den drabbar redan utsatta grupper hårdast, framförallt kvinnor i de fattigaste delarna av världen.

Världen ser ut som den gör eftersom delar av världens befolkning har tagit sig rätt att roffa åt sig av jorden resurser. Samtidigt som resursuttaget hos de rikaste områdena i världen måste minska måste välfärden öka i fattigaste områdena. De teknologiska lösningarna på klimatproblematiken finns redan men kan inte nås genom individuella konsumtionsval eller rena marknadslösningar. Det som nu behövs är politisk vilja.

Feministiskt Initiativ vill se en framtid där Sverige är helt fossiloberoende senast 2040 och har ett helt förnyelsebart energisystem. Detta system är ett decentraliserat och till en början subventionerat system som gör det billigt och enkelt för privatpersoner att vara producenter av elektricitet och värme.

Feministiskt Initiativ tror på ett energieffektivt och hållbart transportsystem utan klimatpåverkan. Detta kräver kraftig utbyggnad av spårtrafik som i städerna på sikt ska kunna helt ersätta privatbilismen. På samma sätt måste de snabbt växande utsläppen från lastbils- och flygtransporterna minimeras genom övergång till tågtransport genom satsningar på utbyggnad och underhåll av spårtrafiken. Ett mer hållbart transportsystem stimuleras även av satsningar på en stadsplanering som är anpassad till cykel och gångtrafik.

Feministiskt Initiativ tror på att en grön skatteväxling stimulerar hushållning av energi och utvecklingen av hållbara innovationer. En höjd koldioxidskatt krävs för att minska både utsläppen och bilismen i Sverige. Ett sätt att säkerställa ambitiösa utsläppsminskningar är att skaffa årliga utsläppsmål. En klimatbudget med årliga utsläppsmål ger även en långsiktig ram för organiseringen av ett fossilfritt samhälle, något som efterfrågas av utvecklare av ny hållbar teknik. Feministiskt Initiativ tror att ambitiösa återgärder måste till för att tackla klimat- och energiproblematiken men vi tror också att det är möjligt att skapa en hållbar värld om vi börjar idag.

1. Fi ska verka för en kraftigt höjd koldioxidskatt.

2. Fi ska verka för att alla Sveriges utsläppsrätter annulleras.

3. Fi ska verka för en fullständig konsumtionsbaserad utsläppsredovisning där länders globala samlade påverkan räknas in, inte bara de fysiska utsläpp som äger rum innanför deras gränser.

4. Fi ska verka för att Sverige får ett energisystem som är 100 % förnyelsebart.

5. Fi ska verka för en satsning på förnyelsebara energikällor som biomassa, vind, sol, vatten samt vågkraft.

6. Fi ska verka för att kärnkraften avvecklas och att ingen uran bryts i Sverige.

7. Fi ska verka för att det ska bli ekonomiskt rimligt och möjligt att installera småskalig förnyelsebar elproducerande teknik.

8. Fi ska verka för att flygresor och godstransporter med tunga lastbilar styrs över till järnväg. Fi ska verka för att järnvägen får en hög prioritet inom transportsektorn.

9. Fi ska verka för att förbättra kollektivtrafiken och sträva efter att göra den avgiftsfri.

10. Fi ska verka för att samhällsplaneringen tar ökad hänsyn till cyklister och gående och att brukaranpassade gång och cykelvägar där hänsyn tas till människors olika behov byggs.

11. Fi ska verka för att alternativ till privatbilismen och kollektivtrafiken, såsom bilpoolen och cyklister tas med i samhällsplaneringen.

12. Fi ska verka för att alternativa drivmedel till fossila bränslen tas fram och utvecklas samt beskattas lägre. Prioritering ska ges till elektrisk transport och andra generationens biodrivmedel.

13. Fi ska verka för att regionutveckling och arbetsmarknadernas dynamik måste mötas med en framsynt utveckling av allmänna färdmedel. Hänsyn till turtäthet och restid är här av central betydelse för jämställdhet, tillgång till arbetsplatser och graden av självförsörjningsförmåga.

14. Fi ska verka för att ett system tas fram där individuella kvoter för utsläpp av klimatpåverkande ämnen tydliggörs. En riktad individuell klimatrådgivning för att praktiskt möjliggöra förändrad livsstil ska utvecklas.

15. Fi ska verka för att alla klimatsatsningar i utvecklingsländer ska utgå från ländernas egna behov och krav. Pengar som idag går till åtgärder styrda av västvärlden ska föras över till en klimatfond organiserad av FN styrd i huvudsak av utvecklingsländer.

16. Fi ska verka för att införa en global skatt på flygbränsle.

17. Fi ska verka för en global skatt på utsläpp av växthusgaser där inkomsterna administreras av FN för att hantera naturkatastrofer och stödja klimatvänliga och hållbara samhällen i utvecklingsländer.

18. Fi ska verka för att kvinnors situation vid naturkatastrofer uppmärksammas och att kvinnor görs till aktörer i återbyggandet av samhället efter en naturkatastrof.

Respektera svenska folkets nej till kärnkraft

15 Mar

Det finns en oerhörd fara i att produktiviteten och tillväxten ska öka i världens rika länder utan att se till de långsiktiga konsekvenserna för människa och miljö. Energipolitiken måste istället ta sin utgångspunkt i globala, ekonomiska, sociala och miljömässiga rättvisedimensioner. Den rika världens exploatering av världens resurser får inte vara det som styr över hela planetens överlevnad, skriver Sissela Nordling Blanco, Carl Emanuelsson och Stina Svensson, Feministiskt initiativs valberednings förslag till nya talespersoner.

Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen: Demonstration mot kärnkraft Onsdag 18:00,  Devrim Mavi: I skuggan av katastrofen i Japan, EU-kommissionen: ”Vi måste överväga en framtid utan kärnkraft”, Reinfeldt: ”Alla energikällor påverkar miljön”, Klimax: Lämna uranet i marken!, Lena Sommestad: Kärnkraftens framtid – inte bara en fråga om teknik, Björn Elmbrant: Kärnkraftens efterräkning, Ett hjärta rätt: Kärnkraftens Pris, svd, dn, svt, dn,

Vi har inte råd att ta betalt för kollektivtrafiken!

17 Aug

Vi står inför en kris utan like, klimathotet. Utsläpp från den växande privatbilismen är ett av de största bidragen till klimathotet. Genom att göra kollektivtrafiken avgiftsfri och tillgänglig för alla vill Feministiskt initiativ verka för ett grönare men också öppnare och rättvisare Stockholm. Människor mår bättre om de kan röra sig fritt i samhället och ha god tillgång till jobb, skola, affärer, vårdcentraler och vänner. Kvinnor och arbetarklassen i förorterna är de som är mest beroende av kollektivtrafiken. Det är också de som drabbas hårdast av att kollektivtrafiken får stå tillbaka för ett hänsynslöst utbyggande av bilismen där 27 miljarder kronor läggs på förbifart Stockholm.

Det är också ett faktum att västvärlden står för 80 % av de historiska växthusgasutsläppen och att vi i Sverige är högt upp på listan över klimatbovar när man räknar hur mycket koldioxid som släps ut per person. Samtidigt så är det inte asylgrundande att fly miljökatastrofer, katastrofer som skapats av västvärldens växthusgaser.

Med andra ord, vi bokstavligen kör sönder vår planet men det är inte alla som kör och många kör mot sin vilja för att samhället är uppbyggt med bilen i centrum.

Det vanligaste argumentet mot avgiftsfri kollektivtrafik är att det vore för dyrt, ett argument som också används för att försvara att utbyggnaden av kollektivtrafiken går i snigeltakt. Men är det verkligen så dyrt? Finns det inte ekonomiska fördelar att helt betala kollektivtrafiken med skattesedeln? Det skulle ju även skulle leda till att rika betalar mer än fattiga för vår gemensamma kollektivtrafik. Vad kostar det att upprätthålla dagens biljetsystem i till exempel Stockholms lokaltrafik?
–          Minst 69 miljoner kronor om året kostar spärrarna i SL-trafiken som upptar 2 700 kvadratmeter värdefullt stationsutrymme.
–          Minst 156 miljoner kronor om året går till spärrpersonal och betalvärdar som istället skulle kunna jobba som ledsaga och chaufförer vid den utbyggda kollektivtrafiken.
–          Minst 225 miljoner kronor om året läggs på arbetet mot plankning, pengar som skulle frigöras med avgiftsfri kollektivtrafik.
–          Till detta tillkommer även alla de köer som skapas av spärrarna, att spärrarna gör kollektivtrafiken mindre tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och det våld mot personal som nästan enbart uppstår i samband med biljettkontrollering.

Priset för koldioxidutsläppen kan kanske även det mätas i såväl pengar som människoliv men är en längre debatt som inte ryms i denna text. Men faktum kvarstår, att uppräthålla spärrsystemet kostar för mycket. Att det även är ett system som missgynnar kvinnor och fattiga och förstör vår miljö är ytterligare argument för en utbygd och avgiftsfri kollektivtrafik. Vi måste skrota bilen!

Alla siffror kommer från planka.nu´s rapport Till varje pris?. Läs gärna deras övriga rapporter.
Andra intressanta sidor om klimatet är Klimataktions hemsida, Rickard Warlenius blogg och Arbetarens klimatblogg. Läs gärna också om borgarnas nya inne-ord ”Klimatnationalism” som används mot oss som vill att vi faktiskt ska göra något åt utsläppen i Sverige samtidigt som vi jobbar internationellt.