Arkiv | Kongress 2011 RSS feed for this section

Ny politik för hiv-prevention

29 Mar

De flesta människor som lever med hiv har blivit smittade genom sexuella kontakter. Insatser för att möta hiv-epidemin måste därför innehålla sexualundervisning, kondomanvändning och jämställdhet. För att minska spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar krävs det att alla inblandade tar ansvar för att ha säkrare sex. Prevention verkar bäst om det ses som ett gemensamt ansvar som inte åläggs enskilda grupper. Trots det så har Sverige en av världens hårdaste smittskyddslagstiftningar som stigmatiserar hivpositiva istället för att sträva efter att minska spridningen av hiv. Det stigma som ännu omgärdar hiv är kränkande för den som lever med hiv och utgör ett hot mot god prevention. Lagen skapar även en rättslös situation för personer som bär på hiv-viruset som av smittskyddsläkaren kan dömas till tvångsvård på i princip obegränsad tid. Utfallet av lagen visar på den diskriminering som genomsyrar sjukvården då den enbart används mot icke-vita personer, prostituerade och missbrukare.

– Fi ska verka för att öka resurserna till hiv-preventiva insatser och arbetet för att minska stigmatiseringen av hiv-positiva.
– Fi ska verka för att informationsplikten avskaffas och att möjligheten att spärra in hiv-positiva för tvångsvård ska avskaffas

 

Mer läsning: Noaks Ark, RFSL hälsa, RFSU om HIV och om sin politik kring HIV. Anna Hellgren: HIV är allas ansvar, RFSL: Sverige måste följa grannländerna och se över kriminaliseringen av hiv, och en bra genomgång av debatten med länkar till artiklar från ”båda sidorna” skriven av RFSL´s ordförande Ulrika Westerlund: Informationsplikt sätter fel fokus. Kom även ihåg att testa dig regelbundet!

Annonser

En feministisk Klimat- och Energipolitik för en rättvis och hållbar värld

28 Mar

För att skapa en hållbar värld krävs en ambitiös klimat- och energipolitik. Kongressen har därför röstat igenom ett helt nytt kapitel på området som ger en mängd starka förslag för hur vi ska nå en hållbar värld där jordens resurser med omsorg och respekt delas rättvist. Feministiskt initiativ visar att klimatpolitiken är en fråga om makt. Emma Petersson och Jonas Göthner skrev motionen.

Klimat & Energi

Feministiskt Initiativ har en vision om ett hållbart energisystem byggt på förnyelsebara resurser och ett minimalt utsläpp av växthusgaser. Det är ett system där resurser fördelas rättvist mellan människor och i solidaritet med framtida generationer.

I Sverige har vi med våra stora förnyelsebara naturresurser ovanligt goda förutsättningar att minska våra klimatutsläpp och därmed också ett stort ansvar att verkligen göra detta. Redan idag syns effekterna av den globala uppvärmningen, den drabbar redan utsatta grupper hårdast, framförallt kvinnor i de fattigaste delarna av världen.

Världen ser ut som den gör eftersom delar av världens befolkning har tagit sig rätt att roffa åt sig av jorden resurser. Samtidigt som resursuttaget hos de rikaste områdena i världen måste minska måste välfärden öka i fattigaste områdena. De teknologiska lösningarna på klimatproblematiken finns redan men kan inte nås genom individuella konsumtionsval eller rena marknadslösningar. Det som nu behövs är politisk vilja.

Feministiskt Initiativ vill se en framtid där Sverige är helt fossiloberoende senast 2040 och har ett helt förnyelsebart energisystem. Detta system är ett decentraliserat och till en början subventionerat system som gör det billigt och enkelt för privatpersoner att vara producenter av elektricitet och värme.

Feministiskt Initiativ tror på ett energieffektivt och hållbart transportsystem utan klimatpåverkan. Detta kräver kraftig utbyggnad av spårtrafik som i städerna på sikt ska kunna helt ersätta privatbilismen. På samma sätt måste de snabbt växande utsläppen från lastbils- och flygtransporterna minimeras genom övergång till tågtransport genom satsningar på utbyggnad och underhåll av spårtrafiken. Ett mer hållbart transportsystem stimuleras även av satsningar på en stadsplanering som är anpassad till cykel och gångtrafik.

Feministiskt Initiativ tror på att en grön skatteväxling stimulerar hushållning av energi och utvecklingen av hållbara innovationer. En höjd koldioxidskatt krävs för att minska både utsläppen och bilismen i Sverige. Ett sätt att säkerställa ambitiösa utsläppsminskningar är att skaffa årliga utsläppsmål. En klimatbudget med årliga utsläppsmål ger även en långsiktig ram för organiseringen av ett fossilfritt samhälle, något som efterfrågas av utvecklare av ny hållbar teknik. Feministiskt Initiativ tror att ambitiösa återgärder måste till för att tackla klimat- och energiproblematiken men vi tror också att det är möjligt att skapa en hållbar värld om vi börjar idag.

1. Fi ska verka för en kraftigt höjd koldioxidskatt.

2. Fi ska verka för att alla Sveriges utsläppsrätter annulleras.

3. Fi ska verka för en fullständig konsumtionsbaserad utsläppsredovisning där länders globala samlade påverkan räknas in, inte bara de fysiska utsläpp som äger rum innanför deras gränser.

4. Fi ska verka för att Sverige får ett energisystem som är 100 % förnyelsebart.

5. Fi ska verka för en satsning på förnyelsebara energikällor som biomassa, vind, sol, vatten samt vågkraft.

6. Fi ska verka för att kärnkraften avvecklas och att ingen uran bryts i Sverige.

7. Fi ska verka för att det ska bli ekonomiskt rimligt och möjligt att installera småskalig förnyelsebar elproducerande teknik.

8. Fi ska verka för att flygresor och godstransporter med tunga lastbilar styrs över till järnväg. Fi ska verka för att järnvägen får en hög prioritet inom transportsektorn.

9. Fi ska verka för att förbättra kollektivtrafiken och sträva efter att göra den avgiftsfri.

10. Fi ska verka för att samhällsplaneringen tar ökad hänsyn till cyklister och gående och att brukaranpassade gång och cykelvägar där hänsyn tas till människors olika behov byggs.

11. Fi ska verka för att alternativ till privatbilismen och kollektivtrafiken, såsom bilpoolen och cyklister tas med i samhällsplaneringen.

12. Fi ska verka för att alternativa drivmedel till fossila bränslen tas fram och utvecklas samt beskattas lägre. Prioritering ska ges till elektrisk transport och andra generationens biodrivmedel.

13. Fi ska verka för att regionutveckling och arbetsmarknadernas dynamik måste mötas med en framsynt utveckling av allmänna färdmedel. Hänsyn till turtäthet och restid är här av central betydelse för jämställdhet, tillgång till arbetsplatser och graden av självförsörjningsförmåga.

14. Fi ska verka för att ett system tas fram där individuella kvoter för utsläpp av klimatpåverkande ämnen tydliggörs. En riktad individuell klimatrådgivning för att praktiskt möjliggöra förändrad livsstil ska utvecklas.

15. Fi ska verka för att alla klimatsatsningar i utvecklingsländer ska utgå från ländernas egna behov och krav. Pengar som idag går till åtgärder styrda av västvärlden ska föras över till en klimatfond organiserad av FN styrd i huvudsak av utvecklingsländer.

16. Fi ska verka för att införa en global skatt på flygbränsle.

17. Fi ska verka för en global skatt på utsläpp av växthusgaser där inkomsterna administreras av FN för att hantera naturkatastrofer och stödja klimatvänliga och hållbara samhällen i utvecklingsländer.

18. Fi ska verka för att kvinnors situation vid naturkatastrofer uppmärksammas och att kvinnor görs till aktörer i återbyggandet av samhället efter en naturkatastrof.

Ge papperslösa kvinnor rätt till skydd!

28 Mar

Papperslösa kvinnor blir på grund av sin rättslöshet lätt byte för människor som känner till deras situation och utnyttjar sin maktposition för att hota, råna, utpressa eller utsätta dem för sexuella trakasserier och övergrepp. Många av dessa kvinnor saknar möjlighet att försvara sig, att söka och få hjälp eller polisanmäla övergrepp, i och med att de inte bara lever gömda för svenska myndigheter utan kanske också gömmer sig undan våldsamma personer i den egna närmiljön. Det är inte ovanligt att hyresvärdar och arbetsgivare är en del av det här. Förövare som hotar, våldtar, misshandlar och utpressar papperslösa kvinnor är ofta väl medvetna om att det för det mesta innebär en risk för papperslösa kvinnor att själva bli gripna och avvisade om de anmäler övergreppen.

Det faktum att dessa kvinnor saknar uppehållstillstånd i Sverige ska inte frånta dem deras mänskliga rättigheter. I kampen för att förstärka och upprätthålla alla kvinnors rättigheter, utan att skilja på hudfärg, nationalitet eller medborgarskap, kräver vi att även kvinnor utan papper omfattas av den rätt till skydd som gäller för alla andra kvinnor i vårt samhälle.

Vi kräver därför att:

  • Kvinnofridslagen överordnas utlänningslagen. Detta skulle leda till att alla kvinnors rätt till skydd står över hot om avvisning.
  • Utlänningslagen förtydligas för att garantera en rättslig praxis där kvinnors särskilda asylskäl betraktas som tillräcklig grund för att leda till permanent uppehållstillstånd vid asylprövning. Exempelvis vid flykt undan tvångsgifte, könsstympning eller våld utfört av militär.
  • Papperslösa kvinnor som medverkar i brottsutredning ska beviljas tillfälligt uppehållstillstånd så länge förundersökning eller domstolsprocess pågår. 

Allmän flyktingamnesti

28 Mar

Asylprocessen i Sverige är inte rättssäker, kvinnor och hbt-personers asylskäl respekteras inte. Svensk migrationspolitik bryter mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Genèvekonventionen. En omänsklig och olaglig asylpolitik kan enbart bemötas med solidaritet och upprättelse. Alla som idag är papperslösa eller som ansöker om asyl i Sverige måste få permanent uppehållstillstånd. Feministiskt initiativ kräver en allmän flyktingamnesti.

Feministiskt initiativ har en vision om en fri värld som inte begränsas av skarpa gränser och höga uteslutande murar. Vi vill se en värld där jordens yta och resurser delas gemensamt i solidaritet mellan människor och med respekt för miljön.

I en värld som är uppdelad och präglad av orättvisor – krig, tortyr, miljökatastrofer, statligt förtryck, förföljelse, fattigdom, våld, sexuella övergrepp och rättslöshet – måste det vara allas rättighet att röra sig över nationsgränser för att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land.

Därför ser Feministiskt initiativ med oro på hur EU bygger sina murar än högre och hur svensk migrationspolitik hårdnar. Upprepade granskningar visar att kvinnor och hbt-personers asylskäl inte respekteras, trots det fortsätter utvisningarna. Människor utvisas till inbördeskrig, svårt sjuka och personer med funktionsnedsättning utvisas till platser där de inte har möjlighet att få vård, romer utvisas trots att de har laglig rätt att befinna sig i Sverige, och kvinnor utvisas till internflykt i länder där kvinnor inte har möjlighet att leva ensamma och vara familjeförsörjare.

Listan på brott mot de mänskliga rättigheterna kan göras lång och är ett stort skäl till att tiotusentals människor lever utan papper i Sverige idag. Som papperslös är du rättslös utan några som helst mänskliga rättigheter så som vård, skola eller bostad. Många utsätts för sexuella övergrepp, våld och exploatering på arbetsplatser utan att ha möjlighet att anmäla detta. Att papperslösa väljer att leva utan några som helst mänskliga rättigheter framför att utvisas, är ett tydligt underkännande av Sveriges flyktingpolitik som bryter mot internationella konventioner och svensk lagstiftning.

Därför måste alla som idag är papperslösa eller som har stannat i landet efter avslag på asylansökan, få ett permanent uppehållstillstånd.

Feministiskt initiativ kräver en allmän flyktingamnesti.

Sissela Nordling Blanco, Carl Emanuelsson och Stina Svensson!

28 Mar

Feministiskt initiativs kongress antog valberedningens förslag och har valt Carl Emanuelsson, Sissela Nordling Blanco och Stina Svensson till talespersoner. Gudrun Schyman avgår som talesperson, men sitter kvar i partiets styrelse.  Hela styrelsen presenteras även på Feministiskt initiativs hemsida. Se även bilder från kongressen.

– Jag ser det som en styrka att vi är tre, inte bara för att vi kan komplettera och inspirera varandra utan för att vi då också återpeglar den kraft och vilja som finns i partiet, säger Carl Emanuelsson ny talesperson för Feministiskt initiativ.

 – Vi växer hela tiden och har många nya avdelningar och medlemsgrupper. Jag är övertygad om att det engagemang som finns i Feministiskt initiativ kommer ge oss framgångar i valen 2014, säger Sissela Nordling Blanco ny talesperson för Feministiskt initiativ.

 – Feministiskt initiativs största utmaning är att vi inte har det ekonomiska partistöd som andra partier har, men å andra sidan har vi nu efter tre valrörelser en organisation med både erfarenhet och rutiner som gör oss stabilare en någonsin, säger Stina Svensson ny talesperson för Feministiskt initiativ. 

Kongressen antog också valberedningens förslag till styrelse:

Gudrun Schyman, 62 år, Simrishamn (avgående talesperson)
Amanda Mogensen, 38 år, Lund
Sofia Karlsson, 34 år, Stockholm (f.d. talesperson)
Jonas Göthner, 23 år, Stockholm
Siri Nilsson Öhman, 26 år, Stockholm
Helena Molin, 27 år, Stockholm
Gita Nabavi, 29 år, Stockholm
Zakia Khan, 43 år, Uppsala
Maria Pettersson, 33 år, Malmö
Monica Amante, 33 år, Stockholm
Wilo Abdulle, 44 år, Göteborg
Maria Borgström, 27 år, Gamleby

svt, nyhetskanalen, gp, dn, aftonbladet, unt, dn

Valberedningens förslag till nya talespersoner och styrelse

14 Mar

Carl Emanuelsson, Sissela Nordling Blanco och Stina Svensson är valberedningens förslag till talespersoner för Feministiskt initiativ. Valberedningen förslår ytterligare 12 ledamöter till partistyrelsen som ska väljas vid partiets kongress 26-27 mars i Malmö.

– Det är valberedningens samlade bedömning att Carl Emanuelsson, Sissela Nordling Blanco och Stina Svensson tillsammans har en bra kombination av kompetenser som kommer kunna föra fram vår politik, säger Björn Nilsved, presskontakt för valberedningen.

Carl Emanuelsson, 29 år, bor på Värmdö och arbetar som samhällslärare på högstadiet. Sissela Nordling Blanco, 23 år, bor i Stockholm och studerar grafisk formgivning. Stina Svensson, 41 år, bor i Göteborg och är projektledare för ett jämställdhetsprojekt kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
– Det har kommit in otroligt många nomineringar till både talespersoner och styrelse. Det har inte varit svårt att få folk att ställa upp, tvärtom har utmaningen legat i att välja mellan så många goda kandidater, säger Björn Nilsved. 

Valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen är: 
Gudrun Schyman, 62 år, Simrishamn (avgående talesperson)
Amanda Mogensen, 38 år, Lund
Sofia Karlsson, 34 år, Stockholm (f.d. talesperson)
Jonas Göthner, 23 år, Stockholm 
Siri Nilsson Öhman, 26 år, Stockholm 
Helena Molin, 27 år, Stockholm 
Gita Nabavi, 29 år, Stockholm 
Zakia Khan, 43 år, Uppsala 
Maria Pettersson, 33 år, Malmö 
Monica Amante, 33 år, Stockholm 
Wilo Abdulle, 44 år, Göteborg 
Maria Borgström, 27 år, Gamleby 

För mer info: 
Feministiskt initiativs pressjour, tel 0706-100 191

Kongress 26-27 mars 2011

12 Jan

Den 26-27 mars 2011 har Feministiskt initiativ kongress i Malmö. Då ska alla våra politiska dokumnet behandlas och vi ska välja ny styrelse, talespersoner och revisorer. Ta chansen att göra din röst hörd och forma partiet till något ännu bättre.

All information om kongressen kommer snart finnas på Feministiskt initiativs hemsida men tillsvidare finns information på vårt medlemsforum där det även startats diskutionstrådar för motioner samt för samåkning och boende. På denna sida skriver vi vad intersektionella medlemsgruppen gör inför kongressen.

Motioner
Motioner kallas de förslag man lägger fram på kongressen på saker man vill förändra eller utveckla med organisationen eller politiken, alla medlemmar kan lägga motioner. På vår maillista diskuteras olika motioner. Vi har en motionsworkshop i Stockholm den 22 januari. Vi har tagit fram en motionsguide som förklarar hur en skriver en motion. Om du vill ha hjälp med motionsskrivandet så är du även välkommen att maila jonas.gothner@feministisktinitiativ.se som kan hjälpa dig. Sista datum för att skicka in motioner till styrelsen är 11 februari. Kongressen är 26-27 mars.

Styrelse, talespersoner & revisorer
På kongressen ska nya personer väljas till dessa förtroendeposter. Detta är en chans för dig att ta plats i styrelsen eller att få dina smartaste vänner och bekanta att kandidera. Mer info om hur du kandiderar kommer snart.

Nominera dig till vår nya talesperson, styrelseledamot eller revisor

9 Dec

Hej!

Feministiskt initiativ kommer att välja nya styrelseledamöter, nya talespersoner, och nya revisorer på kongressen i mars nästa år. Valberedningen vill därför ha in nomineringar, gärna så många som möjligt! Kan du tillföra kunskap och engagemang till styrelsen eller revisionen, eller kanske vill du bli Feministiskt initiativs nya talesperson?

Gå in på http://www.feministisktinitiativ.se/nominera.php och anmäl ditt intresse! Nomineringen pågår till mitten av februari.

Vill du tipsa valberedningen om någon du tycker skulle passa som styrelseledamot, talesperson eller revisor? Maila oss på valberedningen@feministisktinitiativ.se Vänliga hälsningar F! valberedning