Arkiv | Lokalval RSS feed for this section

Valaffisher

20 Jun

Valaffisherna har skickats till tryckeriet, men vi väntar inte. Här kommer några av alla de hemagjorda affisher som vi snyggt sprayade, men fotad med dålig kamera. I vimlet kan ni skymta Chandra Talpade Mohanty, Frida Kahlo gånger 2, Virginia Woolf, Dolores Cacuango, en Picasso tavla och några som har sex. Hör av er om ni är intreserade av att spraya eller skapa banderoller. Nästa träff för pyssel är 30 juni kl 15:00 i Stockholm, hagsätra torg 10 7tr, T-Hagsätra.

Annonser

Hallå där Roya Hakimnia, Feministiskt initiativs första namn i Stockholms Läns Landsting och tredjenamn på Riksdagslistan

7 Mar

Vilka är dina hjärtefrågor som du kommer driva i Stockholm Landsting

Papperslösa, gömda och asylsökandes rätt till sin mänskliga rätt till vård! Avgiftsfri kollektivtrafik, ett tunnelbanetåg i rusningstrafik släpper ut 29 000 gånger mindre koldioxid än om alla tågets resenärer skulle ta bilen istället. Dessutom förkortar kollektivtrafiken avståndet mellan människor och skapar en sammanhållen stad. Det är också viktigt att tillgängliggöra kollektivtrafiken så alla kan använda sig av den.

Hur ska du se till att alla får en rättvis vård?

Jag är mycket negativ till Vårdval Stockholm som visserligen effektiviserar vården (vad det nu betyder, är kortare besök enbart av godo?) men fördjupar de hälsoklyftor som Socialstyrelsen menar är den största utmaningen för vården. Dessutom säger Hälso – och Sjukvårdslagen §2 att vården ska ske på lika villkor och gå till den med störst behov. Vårdval Stockholm leder till motsatt håll. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och annan vårdpersonal ska få mer inflytande i vården men detta sker inte genom att några få vårdkoncerner får monopol på marknaden. Vård är ingen vara och patienter inga konsumenter, för vi kan inte reklamera våra kroppar eller vår hälsa. Vi är dessutom som svagast när vi är sjuka, en konsument måste vara aktiv, påläst. En generell god vård är grunden för ett friskt samhälle. Det ska inte spela någon roll vilken vårdinrättning du väljer, när det kommer till vård kan vi inte acceptera en valfrihet som betyder att vissa väljer rätt till priset av att andra väljer fel. Det här är ju frågor om liv och död. Redan är det flera års skillnad i medellivslängd mellan Botkyrka och Danderyd till exempel. Dessutom behöver vi ta itu med de genusnormer som finns inom vården, mot rasism och för hbt-perspektiv, för att göra vården mer tillgänglig och rättvis.

Vad är det viktigaste för Stockholms kollektivtrafik?

Att den är avgiftsfri och att den tillgänglig för alla människor, att den inte skapar hinder för människor med funktionshinder eller särskilda behov. Tar vi bort spärrar, kontrollanter så sparar vi mycket pengar som kan gå till detta. Kollektivtrafiken ska kosta, men genom skattesedeln. Det är fel att människor, oavsett inkomst, ska betala samma pris för att nyttja kollektivtrafiken. Dessutom måste vi minska på privatbilismen rejält, men för att människor ska kunna välja bort bilen måste vi ha en kollektivtrafik som människor kan använda sig av, oavsett inkomst och funktionalitet.

Vad kommer du göra för de anställda inom offentliga sektorn?

Minska bördan på de genom fler anställda, sex timmars arbetsdag. Dessutom är det viktigt med en bättre relation till de anställda inom den offentliga sektorn, det upplevs av väldigt många att det beslutas en massa saker över deras huvuden utan att de har något inflytande. Speciellt anställda inom vården. Jag vill bidra till att öka deras inflytande reellt, inte skenbart som det är idag, när inflytandet istället går till företag och några få i dessa ledningar.

Kort om Roya

Ålder: 26
Blogg: Roya – Intersektionalen
Sysselsättning:
Underläkare (med läkarexamen)
Yrkeserfarenheter: Personlig assistent, undersköterska
Föreningserfarenheter: SSU, socialdemokraterna, utomparlamentariskt i Klimataktion och diverse feministiska nätverk. Läkare i Världen.
Uppväxt: Teheran, Mölnlycke, Solna
Favoritbok: ”Blonde” Joyce Carol Oates eller ”Ängel vid mitt fönster” Janet Frame. Politiskt: ”Det andra könet” Simone de Beauvoir, ”Feminism utan gränser” Chandra Mohanty Talpade med mera…
Favoritplats: Soffan
Favorit youtube-klipp: Maz Jobrani, komiker. Vilken som helst!
Din favorit musikvideo: Kate Bush ”Wuthering Heights”

Förslag till valmanifest för storstockholm

23 Feb

Ett förslag till valplattform för Storstockholm har tagits fram. Motionen är inlämnad, och Fi region stockholms styrelse kommer behandla den och övriga motioner till den 28 februari, beslut kommer tas på lokala valkonferensen 6 mars. Den är gratis och öppen för alla medlemar som är folkbokförda i Storstockholm.

Förslaget på valplattform är skrivet av Jonas Göthner, Sissela Nordling Blanco, Anette Ahmed Lebbad, Roya Hakimnia och Kristin Tran och det ser ut såhär:

Fler jobb och arbetstidsförkortning i den offentliga sektorn

Produktion och arbete ska vara till för människor – för att möjliggöra, underlätta och stimulera våra liv, inte slita ut och förstöra oss. Kvinnor inom vård och omsorg sliter idag ofta ut sig fysiskt och psykiskt, och har begränsad fritid och utrymme för att delta i politik och beslut som rör fördelningen av samhällets resurser. För att motverka detta krävs trygga anställningar, arbetstidsförkortning och tillgång till jobb, full sysselsättning är målet. Mer jobb i den kostnadseffektiva välfärden gynnar samhället och lyfter oss ur krisen. Det är dags att prioritera välfärden.

Anställ 40 000 fler inom offentliga sektorn i Stockholms läns landsting.
Heltid och trygga anställningsformer ska vara en rättighet. Bemanningsföretag ska motverkas.
Höj lönen inom lågavlönade jobb i offentliga sektorn och motverka lönediskrimineringen.
Förkorta arbetsdagen till 6 timmar med bibehållen lön.

Ett Stockholm län fritt från diskriminering!

Vår feministiska analys grundar sig i övertygelsen om demokratiska principer och alla människors lika värde. Vår vision är en värld fri från diskriminering. Att inkludera andra maktordningar baserade på etnicitet, religion, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, funktionshinder och klass och att se hur de samverkar med könsmaktsordningen är grunden i Fi:s politik.

Alla lärare ska utbildas i genus, hbt, antirasism och funktionalitet.
Diskrimineringen på arbetsplatser och vid rekrytering måste motverkas. Mer riktade resurser krävs och diskrimineringen måste synliggöras och motverkas genom rekryteringsrutiner, tydliga handlingsplaner och positiv särbehandling.
Romers rättigheter och tillgång till välfärden måste stärkas. Det krävs utbildning för att öka kunskapen om romers situation.
Resurserna till asylsökande måste höjas för att ge en bra start i Stockholm. Resurserna ska fördelas rättvist mellan kvinnor och män.
Asylsökande ska erbjudas utbildning om sina rättigheter och svensk diskrimineringslagstiftning inom SFI så de kan stärkas och få verktyg att bemöta rasism och övertramp från myndigheter.

En vård tillgänglig för alla

Vård är en mänsklig rättighet och grundläggande för ett demokratiskt samhälle. Det är omänskligt att landstinget inte ger papperslösa rätten till annat än akut vård. Vården måste anpassas efter allas behov, det krävs ökad kunskap och resurser för att kunna ge alla kvalificerad vård oavsett kön, könsidentitet, sexualitet, etnicitet, språkkunskaper och klass.

Stoppa vårdval Stockholm. Vård ska ges efter behov, inte efter plånboksstorlek.
Ge vård till papperslösa och gömda flyktingar. Den ska ta hänsyn till kvinnors särskilda vårdbehov vad gäller till exempel preventivmedel och aborträtt.
Resurserna till äldrevården måste öka och personalen ska vara kvalificerad.
Inför avlönad friskvård och kraftig satsning på rehabilitering för sjukskrivna. Individuella lösningar för att nå ekonomisk självständighet skapar ett tryggt och effektivt välfärdssamhälle.
Asylsökande måste få hjälp och stöd för att bearbeta erfarenheter av våld och övergrepp. Detta kräver att den inblandade personalen har god kunskap om att bemöta kvinnor, hbt-personer och etniska minoriteter med svåra trauman.
Hbt-personers, flyktingars och kvinnors psykiska ohälsa måste tas på allvar. Det finns ett akut behov av utbildning inom vården och skolan för att kunna stoppa diskrimineringen som i många fall är orsaken till ohälsa.

Bostadsbyggandet måste ske utifrån allas villkor!

Boende skall vara en rättighet och en ekonomisk möjlighet. Bostäder måste byggas utifrån människors behov och önskemål, snarare än utifrån bostadsproduktionens ideér om familjebildning. Boendesegregationen måste byggas bort och den etniska diskrimineringen på bostadsmarknaden måste motverkas. För att alla människors vardagsliv ska fungera krävs att barn- och äldreomsorg, skolor, mataffärer och kultur finns inom 15 minuters avstånd.

Bygg bort bostadsbristen och hemlösheten! Försvara allmännyttan mot utförsäljning till bostadsrätter. Nya boende- och hyresrättsformer bör utvecklas och moderna kooperativa bosparkassor främjas.
Tillämpa social förtur i bostadskön. Det ska erbjudas lämpliga boendeformer och bostäder för utsatta grupper såsom psykiskt sjuka, missbrukare, nyanlända flyktingar och personer som lämnat misshandelsförhållanden.
Bryt segregeringen av ekonomiskt bättre ställda områden och förtäta med en mångfald av upplåtelseformer.
Alla byggnader ska vara tillgängligt för alla oavsett funktionsduglighet.
Den livsnödvändiga infrastrukturen bör säkras genom offentlig förvaltning. Kommunikationer, energi, vatten och avlopp behöver långsiktig stabilitet med hänsyn till miljön.

Inför avgiftsfri kollektivtrafik – För ett rättvist och miljövänligt Stockholm!

Vi står inför en kris utan like, klimathotet. Utsläpp från den växande privatbilismen är ett av de största bidragen till klimathotet. Genom att göra kollektivtrafiken avgiftsfri och tillgänglig för alla vill Feministiskt initiativ verka för ett grönare men också öppnare och rättvisare Stockholm. Människor mår bättre om de kan röra sig fritt i samhället och ha god tillgång till jobb, skola, affärer, vårdcentraler och vänner. Kvinnor och arbetarklassen i förorterna är de som är mest beroende av kollektivtrafiken. Det är också de som drabbas hårdast av att kollektivtrafiken får stå tillbaka för ett hänsynslöst utbyggande av bilismen.

Öka turtätheten. För att välja bort bilen krävs det att kollektivtrafiken blir mer attraktiv. Tätare och senare turer krävs och en kraftig utbyggnad av tvärförbindelser.
Stoppa Förbifart Stockholm, satsa pengarna på utbyggnad av kollektivtrafiken.
Gör all trafik tillgänglig för alla. Rullstolar, barnvagnar och cyklar ska kunna åka kollektivt.
Underordna bilen i stadsplaneringen, prioritera cykel, gång och rullstol.

Fler fritidsgårdar i Stockholm län!

Stoppa åldersdiskrimineringen och skapa en stad för alla barn, ungdomar och äldre. Dom som har minst ekonomiska resurser blir idag hänvisade till stadens bakgårdar eller bortmotade av polisen. Vi pratar om allas rätt till staden och att kunna ta del av kulturen och att kunna möta andra människor. Det kan bara ske om det finns öppna offentliga rum, utomhus och inomhus.

Fler nybyggen måste gå till offentliga öppna lokaler för barn, ungdomar och pensionärer som staden administrerar.
Barn, ungdomar och pensionärers inflytande på stadsmiljön skall prioriteras.
Barn, ungdomar och pensionärers egna idéer och initiativ till lokaler skall uppmuntras och finansieras.
Max 15-min till närmaste parklek, ungdomsgård och mötesplats för pensionärer.
Parklek, ungdomsgårdar och mötesplatser för pensionärer ska ha samma kvalitet och variation som de nöjen och den kultur som erbjuds övriga befolkningen.

Fi Region Stockholms Valfrågor och listor

5 Feb

Fi region Stockholm har nu lagt fram sina förslag till valfrågor samt valberedningens förslag på listor för Huddinge, Nacka, Solna, Stockholms och Värmdö kommun samt Stockholms läns landsting. Allt finns att läsa på vårat forum som enbart medlemar har tillgång till, ni andra får hålla till godo med en samanfattning nedan, eller bli medlemar. 

Gruppen som tog fram förslag till valplattform var samma personer som omarbetade hela kommun och landstingsdokumentet som vi kommer ta ställning till på den lokala valkonferansen  6 mars.

På grund av tidsbrist kunde gruppen inte formulera klara texter, men här nedan är de förslag på valfrågor:

 Gratis kollektivtrafik!

Stoppa Förbifart Stockholm!

För en solidarisk flyktingpolitik!

Ett Stockholm fritt från diskriminering!

Höj lönerna i offentlig sektor!

Fler fritidsgårdar i Stockholm!

Bostadsbyggande på allas villkor!

Till alla i Stockholm landsting: vi ses 6 mars!